Omvandla temperaturenheter

Ange temperaturen med valfri enhet för att beräkna motsvarande temperatur för övriga enheter.
OBS! Du kan använda matematiska uttryck.

Verktyget omvandlar mellan de tre vanligaste temperaturskalorna Celsius, Fahrenheit och Kelvin.

Celsius (°C)

Celsius är den vanligaste temperaturskalan i Sverige och de flesta andra länder. Skalan är uppkallad efter den svenske vetenskapsmannen Anders Celsius (1701–1744).

Den ursprungliga skalan som Anders Celsius använde i sitt arbete placerade 0 °C vid vattnets kokpunkt och 100 °C vid vattnets fryspunkt. Kort tid efter hans död vändes skalan så att fryspunkten hamnade vid 0 °C och kokpunkten vid 100 °C.

Den absoluta nollpunkten (d.v.s. den teoretiskt lägsta möjliga temperaturen) ligger vid -273,15 °C.

Kelvin (K)

Kelvinskalan är uppkallad efter William Thomson Kelvin (1824–1907) och används ofta i vetenskapliga sammanhang. Kelvin är standardenheten för temperatur enligt det internationella måttenhetssystemet (SI).

Nollpunkten för kelvinskalan är placerad vid den absoluta nollpunkten. Detta innebär att en temperatur som anges i kelvin aldrig kan ha negativt tecken. Celsiusgrader kan enkelt omvandlas till kelvin genom att addera värdet med 273,15.

kelvin = celsiusgrader + 273,15

Eftersom omvandlingen mellan kelvin och celsiusgrader är så pass trivial, och dessutom exakt, spelar det liten roll vilken enhet som används. Kelvin är ofta praktisk när man utför beräkningar men de flesta personer har lättare att relatera till temperaturer runt 0 °C om de anges som celsiusgrader.

Fahrenheit (°F)

Fahrenheit används idag främst i USA och är uppkallad efter den tyske fysikern Daniel Gabriel Fahrenheit (1686–1736).

En fahrenheitgrad motsvarar 5/9 celsiusgrader och den absoluta nollpunkten ligger vid -459,67 °F.

fahrenheitgrader =
9
5
×celsiusgrader + 32

-40 °C är samma temperatur som -40 °F. För högre temperaturer är antalet fahrenheitgrader alltid fler än det motsvarande antalet celsiusgrader.

Fysikaliska enheter: Area, Energi, Hastighet, Längd, Temperatur, Tid, Vikt, Volym