Generera slumptal

OBS! Slumptalen kan bestå av upp till 100 siffror.

Det här verktyget kan generera slumptal av valfri storlek och precision.

De två översta textfälten talar om vilka de största och minsta tillåtna värdena är. Alla slumptal som genereras kommer att ligga mellan dessa värden. Till varje fält hör en exklusive-ruta som kan bockas för om man inte vill att slumptalen ska tillåtas vara exakt lika med det inmatade värdet.

Det tredje textfältet anger hur många decimaler slumptalen ska ha. Är man bara intresserad av heltal kan man ange att antalet decimaler ska vara noll. Oavsett om man använder decimaler eller inte kommer alla tillåtna värden att genereras med lika stor sannolikhet. Verktyget har dock en övre gräns på 100 siffror totalt per slumptal. Om denna gräns överstigs kommer ett felmeddelande att visas.

Det fjärde och sista textfältet anger hur många slumptal som ska genereras. Alla slumptal genereras oberoende av varandra och det kan därför hända att flera av talen råkar vara identiska. Verktyget kan som mest visa 100 slumptal åt gången men det går naturligtvis att generera hur många slumptal som helst genom att använda verktyget flera gånger.