Omvandla SI-prefix

Ange ett tal och ev. ett prefix för att ta reda på vad talet motsvarar med övriga prefix.
OBS! Du kan använda matematiska uttryck.

Det internationella måttenhetssystemet (SI) är en standard för måttenheter. Några av de mest använda SI-enheterna är meter för längd, gram för vikt, och sekunder för tid.

För att underlätta hanteringen av stora och små mängder finns det ett antal prefix som kan skrivas före SI-enheterna. Varje enhet och prefix kan antingen skrivas med sitt fulla namn eller med symboler. Symbolerna är samma oavsett språk och är därför att föredra i många sammanhang. Namnen kan däremot skilja sig något mellan olika språk, t.ex. kallas hektogram och kilometer för ettogrammo och chilometro på italienska, men förkortat blir det hg och km på båda språken.

Verktyget på den här sidan kan användas oavsett vilken enhet som avses. Om du t.ex. är intresserad av att omvandla kilometer till centimeter så är det bara prefixen, kilo och centi, som du behöver bry dig om. Vissa kombinationer av prefix och enhet är mer vanliga än andra. Några enheter man sällan ser är hektometer (hm), megagram (Mg) och kilosekund (ks) men det betyder inte att de inte finns eller inte får användas. Alla SI-enheter kan användas fritt tillsammans med vilket SI-prefix som helst.

När SI-prefixen skrivs som symboler är det viktigt att lägga märke till om det ska vara stor eller liten bokstav. Kilogram ska alltid förkortas som kg, och inte kG, Kg eller KG. Detta är extra viktigt med prefix som milli (m) och mega (M) eftersom de får en helt annan innebörd om de skrivs på fel sätt. Lägg även märke till att symbolen för mikro är den grekiska bokstaven my (μ), och alltså inte ett u.

Prefix Symbol Värde Svenskt ord
YottaY10^24Kvadriljon
ZettaZ10^21Triljard
ExaE10^18Triljon
PetaP10^15Biljard
TeraT10^12Biljon
GigaG10^9Miljard
MegaM10^6Miljon
Kilok10^3Tusen
Hektoh10^2Hundra
Dekada10^1Tio
Decid10^-1Tiondel
Centic10^-2Hundradel
Millim10^-3Tusendel
Mikroμ10^-6Miljondel
Nanon10^-9Miljarddel
Pikop10^-12Biljondel
Femtof10^-15Biljarddel
Attoa10^-18Triljondel
Zeptoz10^-21Triljarddel
Yoktoy10^-24Kvadriljondel