Beräkna medelvärde och median

Ange talen, separerade med mellanslag eller radbrytning, för att beräkna medelvärde och median.

Medelvärde

Medelvärdet är ett genomsnittligt värde av en uppsättning tal och beräknas genom att dividera summan av samtliga tal med antalet tal. Den här typen av medelvärde kallas ibland för aritmetiskt medelvärde för att skilja det från andra typer av medelvärden, som t.ex. geometriskt medelvärde.

Exempel:
Beräkna medelvärdet av 5, 2, 18, 3 och 7.

Det första steget för att bestämma medelvärdet är att beräkna summan av talen.

5 + 2 + 18 + 3 + 7 = 35

Nästa steg är att dividera summan med antalet tal.

35
5
 = 7

Svaret blir alltså att medelvärdet är 7.

Median

Medianen är ett värde som delar en mängd tal på hälften så att antalet tal större än medianen är lika med antalet tal mindre än medianen. Ett sätt att beräkna medianen på är att ordna talen i storleksordning. För ett ojämnt antal tal är medianen det mittersta av talen. Om antalet tal är jämnt beräknas medianen istället genom att ta medelvärdet av de två mittersta talen.

Exempel:
Beräkna medianen av 8, 3, 1, 2, 9 och 1.

Ordna först talen i storleksordning.

1 1 23 8 9

De två mittersta talen är 2 och 3. Medianen fås genom att beräkna medelvärdet av dessa två tal.

2 + 3
2
 = 
 5 
2
 = 2,5

Svaret blir alltså att medianen är 2,5.

Annan statistik