Omvandla längdenheter

OBS! Du kan använda matematiska uttryck.

Längdenheter används att beskriva avstånd mellan två punkter.

SI-enheter

Den internationella standardenheten för längd är meter och används ofta tillsammans med SI-prefixen milli, centi, deci, och kilo. En millimeter motsvarar en tusendel av en meter (0,001 m) och är den minsta enheten som normalt går att utläsa från vanliga mätverktyg som linjal, tumstock och måttband. Mindre enheter är svårt att urskilja med blotta ögat och kväver därför annan typ av utrustning. I vardagliga sammanhang är det vanligt att mäta saker som till exempel kroppslängd i centimeter (eller i meter med två decimaler) eftersom man varken kan eller är intresserad av att mäta exakt på millimetern. En centimeter motsvarar en hundradels meter (0,01 m). En annan längdenhet som också används, men inte lika ofta, är decimeter som motsvarar en tiondels meter (0,1 m). Långa sträckor mäts ofta kilometer (1000 m). I Sverige används kilometer på vägskyltar för att ange avståndet till olika orter.

Svenska enheter

Mil är en svensk längdenhet som motsvarar 10 km. Enheten förekommer ofta i dagligt tal men i officiella sammanhang är det vanligare med kilometer. Mil är ingen SI-enhet men eftersom en mil är exakt 10 000 meter är omvandlingen relativt oproblematisk. En mil ska inte förväxlas med en mile, även kallad engelsk mil, som är betydligt kortare.

Ångström är en mycket liten längdenhet som lämpar sig bra för storlekar och avstånd på atom- och molekylnivå. En ångström motsvarar 10^-10 meter (0,1 nm). Enheten är uppkallad efter den svenske fysikern Anders Ångström (1814–1874).

Astronomiska enheter

Sträckan som ljuset hinner färdas på ett år i vakuum brukar kallas för ljusår och används inom astronomin som ett längdmått för att beskriva de enorma avstånd som finns i rymden. Den stjärna, förutom solen, som ligger närmast jorden är drygt fyra ljusår bort. Ett år är ingen exakt tidsenhet men om man räknar med att det går 365,25 dagar på ett år (vilket är vad som rekommenderas av IAU) betyder det att ett ljusår är exakt 9 460 730 472 580 800 meter vilket motsvarar ungefär 9,46 biljoner kilometer. För avstånd inom ett solsystem används ibland enheterna ljustimmar, ljusminuter och ljussekunder. Jordens avstånd till solen är ungefär 8,32 ljusminuter, och avståndet till månen är ungefär 1,28 ljussekunder.

Två andra vanligt förekommande astronomiska enheter är parsec och astronomisk enhet. En astronomisk enhet är exakt 149 597 870 700 meter vilket ungefär motsvarar avståndet mellan jorden och solen. En parsec är ungefär 3,26 ljusår.

Enheter till sjöss

Inom sjö- och luftfart används bland annat enheterna distansminut och distanssekund. Distansminut kallas ibland för sjömil eller nautisk mil. En distansminut är exakt 1852 meter. En distanssekund är en sextiondel av en distansminut vilket motsvarar ungefär 30,87 meter.

Engelska enheter

I många engelsktalande länder används enheten mile istället för kilometer för att mäta långa avstånd. I bland annat Storbritannien och USA är alla avståndsangivelser på vägskyltar angivna i miles. En mile motsvarar exakt 1609,344 meter. På svenska brukar mile ofta kallas för engelsk mil.

För kortare avstånd används bland annat enheterna yard, foot och inch. En inch är exakt 2,54 centimeter. En foot består av 12 inch (30,48 cm), och en yard består av 3 foot (91,44 cm).

Fysikaliska enheter: Area, Energi, Hastighet, Längd, Temperatur, Tid, Vikt, Volym

Liknande verktyg

Omvandla mellan centimeter och de engelska längdenheterna foot och inch.