Rita upp och jämför lådagram

Talen för varje lådagram separeras med hjälp av tre bindestreck.

Det finns många olika läges- och spridningsmått som kan användas för att bilda sig en uppfattning om hur ett antal mätvärden är fördelade. Att bara använda sig av en typ av mått kan ofta vara otillräckligt. Två uppsättningar mätvärden kan till exempel ha samma median och medelvärde men ändå vara väldigt olika mycket utspridda. Det kan även hända att värdena är mer utspridda på ena sidan av medianen.

Ett lådagram använder flera olika statistiska mått för att på ett överskådligt sätt ge en bättre bild av hur värdena är fördelade. Det som givit namn åt lådagramet är den låda (rektangel) som ritas upp på tallinjen för att åskådliggöra kvartilerna. Lådans längd är lika med kvartilavståndet (d.v.s. avståndet mellan den undre och övre kvartilen). Medianen märks ut med ett tjockt streck som delar lådan i två delar varav varje del rymmer 25 % av värdena. För att få med hela variationsbredden markeras även det minsta och största värdet med streck som sedan sammanbinds med lådan med hjälp av ytterligare streck.

För att enkelt kunna jämföra olika uppsättningar mätvärden är det möjligt att rita upp flera lådagram bredvid varandra. Talen matas då in som vanligt i textrutan högst upp på sidan men skiljs åt med hjälp av tre bindestreck.

Annan statistik