Histogram

Separera talen med mellanslag eller radbrytning.

Ett histogram kan användas för att åskådliggöra fördelningen hos ett antal mätvärden. Värdena delas då in i intervall av en bestämd storlek. Varje intervall visas som en stapel där höjden är proportionell mot antalet mätvärden som ingår i intervallet.

För att visa ett histogram över dina mätvärden matar du helt enkelt in värdena i textrutan och trycker på visa histogram. Om du inte matar in någon intervallstorlek kommer verktyget automatiskt att välja en storlek som förhoppningsvis passar. Peka på en stapel för att få information om vilket det aktuella intervallet är och hur många värden det innehåller.

Histogram är avsett för att kunna hantera kontinuerliga värden (decimaltal). Om storleken på intervallen är satt till 10 kommer det första intervallet att anges som 0 ≤ x < 10. Detta innebär att intervallet innehåller alla värden som är större än eller lika med noll men mindre än 10. Ett värde som är exakt lika med 10 kommer alltså inte att räknas till detta intervall utan istället till det efterföljande intervallet (10 ≤ x < 20).

Ett histogram där alla värden är heltal och intervallstorleken är lika med 1 kallas ibland för stolpdiagram. Det som staplarna då visar är hur många gånger varje heltal förekommer.

Valet av intervallstorlek är ingen självklarhet. Om man använder för liten storlek kan det bli för få mätvärden inom varje intervall för kunna ge en tillförlitlig bild av den underliggande fördelningen. Histogrammet kan då ofta se ojämnt ut med stor variation i höjd från en stapel till en annan. Större intervall ger generellt ett histogram som ser mjukare ut men som samtidigt ger en mer odetaljerad bild av fördelningen. Det kan vara en god idé att studera flera histogram för samma mätvärden med olika intervall för att lära sig mer om hur fördelningen ser ut.

Annan statistik