Omvandla energienheter

OBS! Du kan använda matematiska uttryck.

Joule

Joule är SI-enheten för energi. En joule motsvarar den energi som går åt att förflytta något en meter med den konstanta kraften av en newton. Joule används ofta tillsammans med något av SI-prefixen.

Kalori

En kalori motsvarar ungefär den energi som krävs för att höja temperaturen hos ett gram vatten med en grad Celsius. Inom de flesta områden har enheten kalori ersatts av joule. Ett undantag är inom livsmedelsindustrin där kalori fortfarande används flitigt för att ange energiinnehållet i mat. Inom EU ska alla matförpackningar vara märkta med både kilojoule (kJ) och kilokalori (kcal).

Wattimme

En wattimme motsvarar effekten av en watt under en timme. Det innebär att om en 40-wattslampa lyser i en timme har den förbrukat 40 wattimmar. Hushållens energiförbrukning mäts vanligtvis i kilowattimmar (kWh).

Kiloton och megaton

Kiloton och megaton används för att ange sprängkraften hos kärnvapen. Ett kiloton motsvarar energiutvecklingen av att spränga tusen ton trotyl (TNT). Den första atombomben att användas i krig släpptes över Hiroshima och hade en sprängkraft på ungefär 16 kiloton. Den största atombomben som någonsin har provsprängts "Tsarbomben" hade en sprängkraft på ungefär 50 megaton.

Elektronvolt

Elektronvolt är en mycket liten energienhet som används för energi på atom- och molekylnivå. En elektronvolt är ungefär lika med 1,6×10^-19 joule.

Fysikaliska enheter: Area, Energi, Hastighet, Längd, Temperatur, Tid, Vikt, Volym