Utför bitvisa binära operationer

De bitvisa binära operationerna AND, OR och XOR utför beräkningar på två bitsträngar av samma längd. Resultatet blir en ny bitsträng där värdet av varje bit endast påverkas av bitarna på samma position i de ursprungliga bitsträngarna.

Med verktygets hjälp kan du lätt jämföra och se hur de olika operationerna fungerar. Verktyget kan hantera upp till 31-bitar men inledande bitar som är noll i båda operanderna visas inte eftersom det inte påverkar resultatet. Alla tre operationer ger nämligen noll i resultatet om båda operandernas bitar på den positionen är noll.

AND

Resultatet av en bitvis AND-operation är 1 på de positioner där bitarna är 1 för båda operanderna. Bitvis AND kan även se ses som en parvis multiplikation mellan operandernas bitar. För att produkten ska bli 1 krävs det att båda bitarna är 1. I de flesta programspråk (C++, Java, Python, etc.) används symbolen & för att utföra en bitvis AND-operation.

1100
AND 1010
1000

OR

Resultatet av en bitvis OR-operation är 1 på de positioner där bitarna är 1 för minst en av operanderna. För att utföra en bitvis OR operation i de flesta programspråk används symbolen |.

1100
OR 1010
1110

XOR

Resultatet av en bitvis XOR-operation är 1 på de positioner där bitarna har olika värden för de två operanderna. De flesta programspråk använder symbolen ^ för att utföra bitvis XOR.

1100
XOR 1010
0110